Buro Kaper

Algemene Voorwaarden

Buro Kaper BV streeft naar een langdurige relatie met zijn opdrachtgevers, waarbij een win-win-situatie voorop staat. Om teleurstellingen en negatieve verrassingen te voorkomen hebben wij deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Dit is de versie van september 2019.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft;
 • Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, namelijk Buro Kaper BV;
 • Offerte: de aanbieding van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voor te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten en de daaraan verbonden condities;
 • Dagen: alle kalenderdagen;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich jegens elkaar verbinden tot uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en/of te leveren diensten tegen betaling van de overeengekomen vergoeding;
 • Opdrachtbevestiging: een verklaring van Opdrachtgever, dat hij instemt met de offerte in welke vorm dan ook.
 1. Offertes
  1.1. Alle offertes, waarbij niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod, dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien een dergelijke herroeping niet binnen 6 dagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
  2.1. De Overeenkomst wordt gevormd door de aanvaarde Offerte en deze algemene voorwaarden.
  2.2. De Opdrachtbevestiging is alleen rechtsgeldig, indien deze wordt verstrekt door een wettelijk vertegenwoordiger van Opdrachtgever.
  2.3. Zolang de Opdrachtbevestiging niet door Opdrachtnemer is ontvangen, is hij vrij zijn capaciteit elders in te zetten.
 1. Verplichtingen van Opdrachtgever
  3.1. Opdrachtgever is verplicht aan Opdrachtnemer alle informatie te verstrekken, die voor de uitvoering van de Opdracht relevant is, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
  3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie, ook als deze afkomstig is van een derde.
  3.3. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
  3.4. Mocht Opdrachtgever nalatig zijn bij het verstrekken van informatie, dat komt de daaruit voortvloeiende schade voor zijn rekening.
  3.5. Opdrachtgever staat ervoor in, dat op de overeengekomen dag, waarop de (opbouw)werkzaamheden beginnen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden, ook door zware vrachtauto’s.
  3.6. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op een winterevenement met ijs is Opdrachtgever vanaf het moment van oplevering tot aan de demontage verplicht als een goed huisvader om te gaan met de aan hem toevertrouwde installatie en/of attributen.
  3.7. Bestaat Opdrachtgever uit meer dan één rechtspersoon, dan zijn alle tegenover Opdrachtnemer hoofdelijk verplicht de Overeenkomst na te komen.
 1. Uitvoering van de Opdracht
  4.1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
  4.2. Extra werkzaamheden, vallend buiten de Overeenkomst (ook wel genoemd: meerwerk) worden door Opdrachtnemer eerst uitgevoerd, nadat Opdrachtgever daartoe toestemming heeft gegeven. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van dit meerwerk niet vooraf expliciet toestemming heeft gegeven.
  4.3. Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin (kopieën van) relevante stukken. Dit dossier is eigendom van Opdrachtnemer.
 1. Geheimhouding
  5.1. Indien relevant kan Opdrachtgever van Opdrachtnemer verlangen, dat hij een geheimhoudingsverklaring ondertekent.
  5.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan tekeningen en andere informatiedragers van Opdrachtnemer te delen met derden. Het intellectueel eigendom van de ontwerpen van Opdrachtnemer berust uitdrukkelijk bij Opdrachtnemer. Dergelijke ontwerpen omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, gegevensbestanden, geschreven en/of vervaardigde werken.
 1. Aanneemsom
  6.1. Loopt de Overeenkomst langer dan één kalenderjaar, dan heeft Opdrachtnemer het recht de aanneemsom eenmaal per jaar aan te passen aan de actuele ontwikkeling van lonen en prijzen, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst te beëindigen.
  6.2. Door de overheid aangepaste tarieven mogen door Opdrachtnemer in de aanneemsom worden doorberekend, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst.
 1. Betaling
  7.1. Onderdeel van de Overeenkomst kan zijn, dat een gedeelte van de aanneemsom door Opdrachtgever dient te worden voldaan, vóórdat Opdrachtnemer met zijn werkzaamheden begint. Blijft deze (aan)betaling uit, dan is de Overeenkomst van rechtswege ontbonden en is Opdrachtnemer vrij zijn capaciteit elders in te zetten.
  7.2. Betaling door Opdrachtgever dient –zonder aftrek, korting of schuldverrekening- te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  7.3. Bij overschrijding van de onder 7.2. genoemde termijn is Opdrachtgever wettelijke handelsrente, dan wel wettelijke rente verschuldigd, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop dit bedrag opeisbaar is geworden.
  7.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
  7.5. In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

  a) Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag

  na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtnemer wordt voldaan.

  b) Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
 1. Leveringstermijn
  8.1. Opdrachtnemer is verplicht de leveringstermijn aan te houden, die is genoemd in de Overeenkomst.
  8.2. De onder 8.1. genoemde verplichting vervalt, indien Opdrachtgever nalaat de in de Overeenkomst bepaalde aanbetaling te doen.
 1. Annulering
  Indien Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst de Opdracht (voortijdig) annuleert heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding van zijn schade.

  Deze vergoeding bedraagt:
  • 100% van de aanneemsom, indien de annulering plaatsvindt minder dan 15 dagen vóór de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de werkzaamheden
  • 75% van de aanneemsom, indien de annulering plaatsvindt minder dan 29 dagen vóór deze startdatum, maar meer dan 14 dagen
  • 50% van de aanneemsom, indien de annulering plaatsvindt minder dan 43 dagen vóór deze startdatum, maar meer dan 28 dagen
  • 25% van de aanneemsom, indien de annulering plaatsvindt minder dan 57 dagen vóór deze startdatum, maar meer dan 42 dagen

  Bij annulering van de opdracht meer dan 56 dagen vóór de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de werkzaamheden heeft Opdrachtnemer geen recht op een vergoeding van zijn schade.
 1. Aansprakelijkheid
  10.1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt, doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoonbare schade lijdt door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk en wel tot een bedrag van maximaal € 1.000,-
  10.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
  10.3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, stroomstoringen en stakingen.
  10.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die na oplevering door Opdrachtnemer ontstaat aan het geleverde. Deze aansprakelijkheid eindigt, zodra Opdrachtnemer start met het ontmantelen van het geleverde.
  10.5. In het geval de Overeenkomst betrekking heeft op een winterevenement met ijs is Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever en/of derden lijden, na de oplevering van de installatie en/of attributen, door het gebruik of beheer van deze zaken, ongeacht wat de oorzaak is van de schade. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in dit kader voor eventuele vorderingen van derden na vorenbedoelde oplevering.
  10.6. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op het keuren van een door Opdrachtgever of een derde partij te bouwen of gebouwde steiger of een daarmee vergelijkbare constructie, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect ontstaan door de aanwezigheid van deze steiger of constructie.
 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  11.2. Inzake alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen is de rechter in Den Haag bevoegd, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend bevoegd is.
 1. Slotbepaling
  Deze algemene voorwaarden kunnen door Buro Kaper BV worden gewijzigd. Het vigerende exemplaar is te raadplegen via de websites van Buro Kaper (www.burokaper.nl en www.ijsgarantie.nl). Eerdere versies van deze algemene voorwaarden verliezen daarbij hun geldigheid. Thans is van kracht de versie van september 2019.

Ijsbaan huren

Ons buro werkt uitsluitend met een rubber ijsbaan systeem, waar uiteindelijk een echte ijsvloer op wordt gemaakt. Binnen 48 uur na de opbouw van het systeem, kan er doorgaans worden geschaatst. Ons systeem kan perfect gebouwd worden op de bestaande ondergrond van iedere locatie, ook als de vloer niet waterpas is. Natuurlijk is het bouwen op een waterpasgestelde ondervloer perfect!

Meer informatie
 • "Erg fijn om met Buro Kaper te werken! Ze zijn enorm vakkundig."

  Jan Kievith - Raamsdonkveer

  “Als je in 8 weken tijd van idee tot realisatie een ijsbaan van 400m2 en prachtige tent kunt realiseren, dan heb je het over professionaliteit.”

  Adrie Kleppe - Leerdam
 • Buro Kaper is mijn betrouwbare, meedenkende, flexibele & vooral fijne leverancier die altijd bereikbaar is."

  Klaas Boselie - Eindhoven

  "Onze vraag een unieke ijsbaan met een sprookjesachtige uitstraling, Buro Kaper maakte dit waar!"

  Antonie Zuijderwijk - 's-Gravenzande
 • "Het is een feest om met Buro Kaper te werken. Van eerste idee tot nazorg zijn zij betrokken. Denken in oplossingen, ontzorgen en klantgericht!"

  Jan Jaap Bekkers - Utrecht

  "Buro Kaper is niet alleen garantie voor goed ijs en onderhoud, maar zeker ook lekker werken met de jongens van Jurrien!!"

  André van Gelderen - Amersfoort
Heb je vragen?

Laat een bericht achter, dan nemen wij snel contact op.


  Think we made a good match? We kijken ernaar uit om samen te werken! get in touch