Buro Kaper

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van

Buro Kaper B.V.

versie september 2022

1. Definities

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de begrippen aangeduid met een hoofdletter de hiernavolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden inzake het leveren van diensten en producten door Buro Kaper, welke een integraal deel vormen van de Overeenkomst.

Bijlage: iedere bijlage bij de Offerte, daaronder, onder andere, begrepen de met de Offerte meegezonden factsheets en deze Algemene Voorwaarden.

Offerte: de offerte van Buro Kaper aan een Opdrachtgever .

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de dienstverlening of producten koopt van Buro Kaper onder een Overeenkomst.

Overeenkomst: de gehele overeenkomst tussen Partijen, bestaande uit (i) een door Partijen overeengekomen Offerte (al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging) en alle daarbij behorende Bijlagen.

Partij(en): Buro Kaper en Opdrachtgever gezamenlijk en/of ieder afzonderlijk.

Startdatum: de datum waarop de materialen worden aangevoerd, als aangegeven in de Offerte danwel, indien de aanvoer geen onderdeel is van de Offerte, de datum waarop de opbouw van start gaat.

Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die door de verstrekkende Partij aan de ontvangende Partij bekend is gemaakt ten behoeve van de Overeenkomst of anderszins waarvan de ontvangende Partij het vertrouwelijke karakter begrijpt of had moeten begrijpen of die door verstrekkende Partij is geoormerkt als vertrouwelijk.

Buro Kaper: Buro Kaper B.V.., statutair gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65572823.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Buro Kaper diensten van welke aard en/of producten aan Opdrachtgever levert.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Buro Kaper en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.4 De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de Overeenkomst heeft geaccepteerd. Onder acceptatie wordt tevens verstaan het geval dat uitvoeringshandelingen op de Overeenkomst worden verricht door Buro Kaper en deze uitvoeringshandelingen (al dan niet stilzwijgend) zijn aanvaard door Opdrachtgever.

2.5 In het geval van een strijdigheid tussen een bepaling in enerzijds de overeenkomst van opdracht tussen Buro Kaper en Opdrachtgever en alle daarbij behorende bijlagen en anderzijds de AV, dan prevaleert hetgeen is bepaald in de overeenkomst van opdracht tussen Buro Kaper en Opdrachtgever en alle daarbij behorende bijlagen.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw).

3.2 Verschuldigde bedragen worden in beginsel per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt in de Overeenkomst Buro Kaper. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.3 De bij de Overeenkomst opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst geldende kostenbepalende factoren. Indien zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren (daaronder, maar niet beperkt tot arbeid, logistiek, energie en heffingen), is Buro Kaper redelijkerwijze gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

3.4 Buro Kaper is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande per 1 januari van ieder kalenderjaar te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle huishoudens. Daartoe is geen nadere berichtgeving vereist.

3.5 Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald binnen veertien dagen, of in het geval een verschuldigd bedrag is gefactureerd door Buro Kaper, in overeenstemming met de in de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een tijdige betaling is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim.

3.6 In het geval verzuim is ingetreden, is Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3.7 Ter zake de (i) in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde kosten, (ii) door Buro Kaper verrichte prestaties en/of geleverde producten en/of (iii) de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Buro Kaper volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

4. Duur en uitvoering van de Overeenkomst Buro Kaper, meerwerk

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode vanaf de datum waarop deze tot stand komt in overeenstemming met artikel 2.4 hierboven, tot aan de datum waarop iedere Partij aan zijn verplichtingen voortkomende uit de Overeenkomst heeft voldaan, tenzij er sprake is van een opzegging op grond van de Overeenkomst of de wet.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, brengt de Overeenkomst voor Buro Kaper slechts een inspanningsverplichting met zich mee. Buro Kaper garandeert niet dat de door Opdrachtgever verwachte uitkomsten ook daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

4.3 Buro Kaper is gerechtigd om diensten geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

4.4 Indien Opdrachtgever de datum van de opening van de ijsbaan wenst te wijzigen, dan zal Buro Kaper zich inspannen om

daaraan redelijkerwijs medewerking te verlenen, met dien verstande dat Buro Kaper in voorkomend geval bevoegd is aanvullende voorwaardes te verlangen, zoals de vergoeding van (i) reeds gemaakte kosten die zullen terugkeren bij een wijziging van de openingsdatum en/of (ii) een verhoging van de te maken kosten aan de zijde van Buro Kaper bij de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst.

4.5 Indien Buro Kaper op verzoek of met vooraf- gaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens

de gebruikelijke tarieven van Buro Kaper. Buro Kaper is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.6 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4.7 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Buro Kaper Opdrachtgever desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

5. Vertrouwelijke Informatie

De ontvangende Partij verplicht zich hierbij (i) tot strikte geheimhouding ten aanzien van de bekendgemaakte Vertrouwelijke Informatie die is verkregen van de andere Partij, (ii) alle bekendgemaakte informatie uitsluitend te gebruiken ten behoeve van (de uitvoering van) Overeenkomst Buro Kaper, (iii) de toegang tot Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te beperken tot haar werknemers, adviseurs of enige andere persoon of entiteit die de Vertrouwelijke Informatie redelijkerwijs dienen te zien en te gebruiken ten behoeve van (de uitvoering van) Overeenkomst Buro Kaper.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Tenzij in een Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle intellectuele eigendomsrechten welke (i) voor aanvang van iedere opdracht eigendom zijn van Buro Kaper of (ii) ontstaan of ontwikkeld worden gedurende een opdracht bij Buro Kaper, daaronder onder andere, het tekenwerk. 

6.2 Buro Kaper is gerechtigd om algemene informatie over de geleverde diensten (daaronder begrepen fotomateriaal) onder (social) media-aandacht te brengen.

7. Medewerkings- en informatieverplichting

7.1 Partijen erkennen dat het welslagen van de Overeenkomst afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking in goed vertrouwen. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Buro Kaper gewenste medewerking verlenen en Opdrachtgever zal Buro Kaper steeds tijdig alle in redelijkheid door Buro Kaper te verlangen Informatie verschaffen.

7.2 Opdrachtgever neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de Informatie en alle overige gegevens en/of inlichtingen die worden verstrekt aan Buro Kaper onder de Overeenkomst Buro Kaper, volledig zijn.

7.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Buro Kaper verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties.

7.4 Indien ten behoeve van de Projectrapportage en binnen 10 werkdagen na het schriftelijke verzoek daartoe van Buro Kaper , (i) Buro Kaper onvolledige, onjuiste of geen Informatie of overige gevraagde en redelijkerwijze benodigde gegevens en/of inlichtingen verkrijgt van Opdrachtgever (een en ander naar het redelijke oordeel van Buro Kaper) of (ii) Opdrachtgever niet instemt met redelijke verzoeken van Buro Kaper om benodigde derden in te schakelen, dan is Opdrachtgever na verloop van die 10 werkdagen direct in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling van Buro Kaper vereist is.

7.5 Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle noodzakelijke interne en externe goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen heeft verkregen voor het aangaan van de Overeenkomst.

8. Termijnen

8.1 Door Buro Kaper genoemde of tussen Partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden Buro Kaper niet en hebben steeds een indicatief karakter, tenzij anders is bepaald in de Offerte of dit niet verenigbaar is met de aard van de Overeenkomst (zoals de opening van de ijsbaan).

8.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Buro Kaper en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

8.3 Buro Kaper is niet gebonden aan een al dan niet in de Overeenkomst opgenomen uiterste (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (wijziging van specificaties etc.), een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen of indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt (informatie- en medewerkingsplicht etc.).

9. Ontbinding en opzegging

9.1 De Overeenkomst mag door beide Partijen worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn, tenzij anders is overeengekomen in de Offerte. Buro Kaper zal wegens of bij opzegging of ontbinding door Buro Kaper nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.2 Indien de Overeenkomst wordt opgezegd, ontbonden of vernietigd door Opdrachtgever in verband met epidemieën, overheidsbevelen, quarantaine en/of nationale noodsituaties (daaronder begrepen COVID-19), dan is Opdrachtgever aan Buro Kaper de door Buro Kaper de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd samenhangend met en voortkomend uit de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst (daaronder, onder andere, begrepen kosten in verband met logistiek, arbeid, administratie, verblijf, energie, opslag, vergunningen en ontheffingen).

Buro Kaper zal zich inspannen om op ieder verzoek van Opdrachtgever een indicatie te geven van de door Buro Kaper gemaakte kosten, als bedoeld in dit artikel.

9.3 In het geval van een (gehele of gedeeltelijke) opzegging of vernietiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever om een andere reden dan bedoeld in artikel 9.2 hierboven, dan is Buro Kaper gerechtigd de volgende vergoedingen in rekening te brengen bij Opdrachtgever: (i) 100% van de totale som onder de Overeenkomst, indien de opzegging of vernietiging minder dan 15 dagen vóór de overeengekomen Startdatum plaatsvindt, (ii) 75% van de totale som onder de Overeenkomst, indien de opzegging of vernietiging minder dan 29 dagen en meer dan 14 dagen vóór de Startdatum plaatsvindt, (iii) 50% van de totale som onder de Overeenkomst, indien de opzegging of vernietiging minder dan 43 dagen en meer dan 28 dagen vóór de Startdatum plaatsvindt en (iv) 25% van de totale som onder de Overeenkomst, indien de opzegging of vernietiging minder dan 57 dagen en meer dan 42 dagen vóór de Startdatum plaatsvindt, tenzij Partijen overeenstemming krijgen omtrent een afwijkende regeling. In het geval van een opzegging of vernietiging meer dan 56 dagen voor de Startdatum, is artikel 9.2 van toepassing.

9.4 In het geval van een (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever (en Buro Kaper de tekortschietende Partij is), is Opdrachtgever aan Buro Kaper de kosten als bedoeld in artikel 9.2 verschuldigd.

9.5. Artikelen van de Overeenkomst die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst Buro Kaper

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Buro Kaper is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Buro Kaper gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, ongeacht of er enige uitkering plaatsvindt. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt op ieder verzoek van Opdrachtgever toegezonden.

10.2 Buro Kaper is nimmer aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die verstrekt is door Opdrachtgever.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Buro Kaper tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van de juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit (de uitvoering van) de Overeenkomst voor zover deze aanspraken en kosten niet worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Buro Kaper, en de aanspraak niet het gevolg is van een tekortkoming of opzet aan de zijde van Buro Kaper.

10.4 De beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden geldt ook ten behoeve van derden. Deze bepaling dient te worden aangemerkt als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 tot en met 6:256 BW.

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht bij enige Partij zullen verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. In het geval er sprake is van een opzegging of vernietiging als bedoeld in artikel 9.2 of 9.3 van de Algemene Voorwaarden, komt de Opdrachtgever geen beroep op overmacht toe.

11.2 Als de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

12.2 Geschillen in verband met de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Ijsbaan huren

Ons buro werkt uitsluitend met een rubber ijsbaan systeem, waar uiteindelijk een echte ijsvloer op wordt gemaakt. Binnen 48 uur na de opbouw van het systeem, kan er doorgaans worden geschaatst. Ons systeem kan perfect gebouwd worden op de bestaande ondergrond van iedere locatie, ook als de vloer niet waterpas is. Natuurlijk is het bouwen op een waterpasgestelde ondervloer perfect!

Meer informatie
 • "Erg fijn om met Buro Kaper te werken! Ze zijn enorm vakkundig."

  Jan Kievith - Raamsdonkveer

  “Als je in 8 weken tijd van idee tot realisatie een ijsbaan van 400m2 en prachtige tent kunt realiseren, dan heb je het over professionaliteit.”

  Adrie Kleppe - Leerdam
 • Buro Kaper is mijn betrouwbare, meedenkende, flexibele & vooral fijne leverancier die altijd bereikbaar is."

  Klaas Boselie - Eindhoven

  "Onze vraag een unieke ijsbaan met een sprookjesachtige uitstraling, Buro Kaper maakte dit waar!"

  Antonie Zuijderwijk - 's-Gravenzande
 • "Het is een feest om met Buro Kaper te werken. Van eerste idee tot nazorg zijn zij betrokken. Denken in oplossingen, ontzorgen en klantgericht!"

  Jan Jaap Bekkers - Utrecht

  "Buro Kaper is niet alleen garantie voor goed ijs en onderhoud, maar zeker ook lekker werken met de jongens van Jurrien!!"

  André van Gelderen - Amersfoort
Heb je vragen?

Laat een bericht achter, dan nemen wij snel contact op.


  Think we made a good match? We kijken ernaar uit om samen te werken! get in touch